javascript计算并获取日历的上一个月和下一个月

HTML5 herman 834浏览 0评论

在实际的开发中,我们经常会遇到需要获取上一个月,下一个月的时间,日期的情况。因此我这里整理了两个获取上下月时间的js方法,分享给大家。

/**
 * 获取上一个月
 * @date 格式为yyyy-mm-dd的日期,如:2014-01-25
 */
function getPreMonth(date) {
	var arr = date.split('-');
	var year = arr[0]; //获取当前日期的年份
	var month = arr[1]; //获取当前日期的月份
	var day = arr[2]; //获取当前日期的日
	var days = new Date(year, month, 0);
	days = days.getDate(); //获取当前日期中月的天数
	var year2 = year;
	var month2 = parseInt(month) - 1;
	if (month2 == 0) {
		year2 = parseInt(year2) - 1;
		month2 = 12;
	}
	var day2 = day;
	var days2 = new Date(year2, month2, 0);
	days2 = days2.getDate();
	if (day2 > days2) {
		day2 = days2;
	}
	if (month2 < 10) {
		month2 = '0' + month2;
	}
	var t2 = year2 + '-' + month2 + '-' + day2;
	return t2;
}
/**
 * 获取下一个月
 * @date 格式为yyyy-mm-dd的日期,如:2014-01-25
 */        
function getNextMonth(date) {
	var arr = date.split('-');
	var year = arr[0]; //获取当前日期的年份
	var month = arr[1]; //获取当前日期的月份
	var day = arr[2]; //获取当前日期的日
	var days = new Date(year, month, 0);
	days = days.getDate(); //获取当前日期中的月的天数
	var year2 = year;
	var month2 = parseInt(month) + 1;
	if (month2 == 13) {
		year2 = parseInt(year2) + 1;
		month2 = 1;
	}
	var day2 = day;
	var days2 = new Date(year2, month2, 0);
	days2 = days2.getDate();
	if (day2 > days2) {
		day2 = days2;
	}
	if (month2 < 10) {
		month2 = '0' + month2;
	}
	var t2 = year2 + '-' + month2 + '-' + day2;
	return t2;
}
//测试        
//alert(getPreMonth("2014-01-25"));
//alert(getNextMonth("2014-12-25"));

业余草公众号

最后,欢迎关注我的个人微信公众号:业余草(yyucao)!

本文原文出处:业余草: » javascript计算并获取日历的上一个月和下一个月