Java基础、中级、高级、架构面试资料

16个很骚的代码注释,喜欢的拿走不谢!

业余杂谈 herman 3443浏览
公告:“业余草”微信公众号提供免费CSDN下载服务(只下Java资源),关注业余草微信公众号,添加作者微信:xttblog2,发送下载链接帮助你免费下载!
本博客日IP超过2000,PV 3000 左右,急需赞助商。
极客时间所有课程通过我的二维码购买后返现24元微信红包,请加博主新的微信号:xttblog2,之前的微信号好友位已满,备注:返现
受密码保护的文章请关注“业余草”公众号,回复关键字“0”获得密码
所有面试题(java、前端、数据库、springboot等)一网打尽,请关注文末小程序
视频教程免费领
腾讯云】1核2G5M轻量应用服务器50元首年,高性价比,助您轻松上云

喜欢注释也是一个种编程风格!

注释有时候看起来比较逆人性,多数人自己不喜欢写,但喜欢别人的代码写有注释!

风骚的注释,不仅能吸引妹子的注意力,还能在一些开源代码中独领风骚!下面给大家推荐 16 个比较风骚的代码注释,希望大家喜欢!

文中字符均可以直接复制直接用。

/***                   
 *     瓦瓦      十       
 *    十齱龠己     亅瓦車己      
 *    乙龍龠毋日丶   丶乙己毋毋丶      
 *    十龠馬鬼車瓦   己十瓦毋毋      
 *     鬼馬龠馬龠十  己己毋車毋瓦      
 *     毋龠龠龍龠鬼乙丶丶乙車乙毋鬼車己      
 *     乙龠龍龍鬼龍瓦 十瓦毋乙瓦龠瓦亅      
 *     馬齱龍馬鬼十丶日己己己毋車乙丶      
 *     己齱馬鬼車十十毋日乙己己乙乙       
 *      車馬齱齱日乙毋瓦己乙瓦日亅       
 *      亅車齺龖瓦乙車龖龍乙乙十       
 *      日龠龠十亅車龍毋十十        
 *      日毋己亅 己己十亅亅        
 *      丶己十十乙 丶丶丶丶丶       
 *      亅己十龍龖瓦 丶 丶 乙十      
 *      亅己十龠龖毋 丶丶 丶己鬼鬼瓦亅     
 *      十日十十日亅丶亅丶 丶十日毋鬼馬馬車乙    
 *      十日乙十亅亅亅丶 十乙己毋鬼鬼鬼龍齺馬乙   
 *      丶瓦己乙十十亅丶亅乙乙乙己毋鬼鬼鬼龍齱齺齺鬼十  
 *      乙乙十十十亅乙瓦瓦己日瓦毋鬼鬼龠齱齱龍龍齱齱毋丶 
 *      亅十十十十乙瓦車毋瓦瓦日車馬龠龍龍龍龍龍龠龠龠馬亅
 *       十十十十己毋車瓦瓦瓦瓦鬼馬龠龍龠龠龍龠龠龠馬龠車
 *       亅十十日毋瓦日日瓦鬼鬼鬼龠龠馬馬龠龍龍龠馬馬車
 *       亅亅亅乙瓦瓦毋車車車馬龍龠鬼鬼馬龠龍龍龠馬馬鬼
 *      丶丶乙亅亅乙車鬼鬼鬼毋車龍龍龠鬼馬馬龠龍齱齱龍馬鬼
 *      亅己十十己十日鬼鬼車瓦毋龠龍龠馬馬龠龠龠齱齺齺齱龠鬼
 *      亅乙乙乙十車馬車毋馬齱齱龍龠龠龠馬龠龍齱龍龠龠鬼瓦
 *        丶毋龠鬼車瓦車馬龠龍龠龠龍齱齱龠馬馬鬼毋日
 *        十乙己日十 丶己鬼龍齱齺齱龍馬馬馬車毋己
 *       丶十己乙亅丶   亅瓦馬龠龍龠龠馬毋瓦乙
 *       丶十十乙亅十    亅己瓦車馬龠鬼車瓦乙
 *       丶十乙十十丶     丶丶亅十瓦鬼車瓦己
 *       丶亅亅丶        亅日瓦日
 *                  丶
 */

还有一个好玩的网站 Ascii World:(链接:http://www.asciiworld.com/)。

网站上的图形很多,感兴趣的可以复制链接到浏览器上打开:

/***
 * ┌───┐  ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┐
 * │Esc│  │ F1│ F2│ F3│ F4│ │ F5│ F6│ F7│ F8│ │ F9│F10│F11│F12│ │P/S│S L│P/B│ ┌┐  ┌┐  ┌┐
 * └───┘  └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┘ └┘  └┘  └┘
 * ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┐ ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐
 * │~ `│! 1│@ 2│# 3│$ 4│% 5│^ 6│& 7│* 8│( 9│) 0│_ -│+ =│ BacSp │ │Ins│Hom│PUp│ │N L│ / │ * │ - │
 * ├───┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─────┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┼───┤
 * │ Tab │ Q │ W │ E │ R │ T │ Y │ U │ I │ O │ P │{ [│} ]│ | \ │ │Del│End│PDn│ │ 7 │ 8 │ 9 │  │
 * ├─────┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴─────┤ └───┴───┴───┘ ├───┼───┼───┤ + │
 * │ Caps │ A │ S │ D │ F │ G │ H │ J │ K │ L │: ;│" '│ Enter │        │ 4 │ 5 │ 6 │  │
 * ├──────┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴────────┤   ┌───┐   ├───┼───┼───┼───┤
 * │ Shift │ Z │ X │ C │ V │ B │ N │ M │< ,│> .│? /│ Shift  │   │ ↑ │   │ 1 │ 2 │ 3 │  │
 * ├─────┬──┴─┬─┴──┬┴───┴───┴───┴───┴───┴──┬┴───┼───┴┬────┬────┤ ┌───┼───┼───┐ ├───┴───┼───┤ E││
 * │ Ctrl│  │Alt │     Space     │ Alt│  │  │Ctrl│ │ ← │ ↓ │ → │ │  0  │ . │←─┘│
 * └─────┴────┴────┴───────────────────────┴────┴────┴────┴────┘ └───┴───┴───┘ └───────┴───┴───┘
 */
/***
 *          _ooOoo_
 *          o8888888o
 *          88" . "88
 *          (| -_- |)
 *          O\ = /O
 *        ____/`---'\____
 *       .  ' \\| |// `.
 *        / \\||| : |||// \
 *       / _||||| -:- |||||- \
 *        | | \\\ - /// | |
 *       | \_| ''\---/'' | |
 *       \ .-\__ `-` ___/-. /
 *      ___`. .' /--.--\ `. . __
 *    ."" '< `.___\_<|>_/___.' >'"".
 *    | | : `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |
 *     \ \ `-. \_ __\ /__ _/ .-` / /
 * ======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'======
 *          `=---='
 *
 * .............................................
 *     佛祖保佑       永无BUG
 */
/***
 * 佛曰:
 *     写字楼里写字间,写字间里程序员;
 *     程序人员写程序,又拿程序换酒钱。
 *     酒醒只在网上坐,酒醉还来网下眠;
 *     酒醉酒醒日复日,网上网下年复年。
 *     但愿老死电脑间,不愿鞠躬老板前;
 *     奔驰宝马贵者趣,公交自行程序员。
 *     别人笑我忒疯癫,我笑自己命太贱;
 *     不见满街漂亮妹,哪个归得程序员?
 */
/***
 * _ooOoo_
 * o8888888o
 * 88" . "88
 * (| -_- |)
 * O\ = /O
 * ___/`---'\____
 * .  ' \\| |// `.
 * / \\||| : |||// \
 * / _||||| -:- |||||- \
 * | | \\\ - /// | |
 * | \_| ''\---/'' | |
 * \ .-\__ `-` ___/-. /
 * ___`. .' /--.--\ `. . __
 * ."" '< `.___\_<|>_/___.' >'"".
 * | | : `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |
 * \ \ `-. \_ __\ /__ _/ .-` / /
 * ======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'======
 * `=---='
 *     .............................................
 *      佛曰:bug泛滥,我已瘫痪!
 */
/***
 *
 *  █████▒█  ██ ▄████▄  ██ ▄█▀    ██████╗ ██╗  ██╗ ██████╗
 * ▓██  ▒ ██ ▓██▒▒██▀ ▀█  ██▄█▒    ██╔══██╗██║  ██║██╔════╝
 * ▒████ ░▓██ ▒██░▒▓█  ▄ ▓███▄░    ██████╔╝██║  ██║██║ ███╗
 * ░▓█▒ ░▓▓█ ░██░▒▓▓▄ ▄██▒▓██ █▄    ██╔══██╗██║  ██║██║  ██║
 * ░▒█░  ▒▒█████▓ ▒ ▓███▀ ░▒██▒ █▄    ██████╔╝╚██████╔╝╚██████╔╝
 * ▒ ░  ░▒▓▒ ▒ ▒ ░ ░▒ ▒ ░▒ ▒▒ ▓▒    ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═════╝
 * ░   ░░▒░ ░ ░  ░ ▒  ░ ░▒ ▒░
 * ░ ░  ░░░ ░ ░ ░    ░ ░░ ░
 *      ░   ░ ░   ░ ░
 */
/***
 *          .::::.
 *         .::::::::.
 *         ::::::::::: FUCK YOU
 *       ..:::::::::::'
 *      '::::::::::::'
 *       .::::::::::
 *    '::::::::::::::..
 *       ..::::::::::::.
 *      ``::::::::::::::::
 *      ::::``:::::::::'    .:::.
 *      ::::'  ':::::'    .::::::::.
 *     .::::'   ::::   .:::::::'::::.
 *    .:::'    ::::: .:::::::::' ':::::.
 *    .::'    :::::.:::::::::'   ':::::.
 *   .::'     ::::::::::::::'     ``::::.
 * ...:::      ::::::::::::'       ``::.
 * ```` ':.     ':::::::::'         ::::..
 *          '.:::::'          ':'````..
 */
/***
 *   ┌─┐    ┌─┐
 *  ┌──┘ ┴───────┘ ┴──┐
 *  │         │
 *  │    ───    │
 *  │ ─┬┘    └┬─ │
 *  │         │
 *  │    ─┴─    │
 *  │         │
 *  └───┐     ┌───┘
 *    │     │
 *    │     │
 *    │     │
 *    │     └──────────────┐
 *    │            │
 *    │            ├─┐
 *    │            ┌─┘
 *    │            │
 *    └─┐ ┐ ┌───────┬──┐ ┌──┘
 *     │ ─┤ ─┤    │ ─┤ ─┤
 *     └──┴──┘    └──┴──┘
 *        神兽保佑
 *        代码无BUG!
 */
/***
 *         ___====-_ _-====___
 *      _--^^^#####//   \\#####^^^--_
 *     _-^##########// (  ) \\##########^-_
 *    -############// |\^^/| \\############-
 *   _/############//  (@::@)  \\############\_
 *   /#############((   \\//   ))#############\
 *  -###############\\  (oo)  //###############-
 *  -#################\\ / VV \ //#################-
 * -###################\\/   \//###################-
 * _#/|##########/\######(  /\  )######/\##########|\#_
 * |/ |#/\#/\#/\/ \#/\##\ | | /##/\#/ \/\#/\#/\#| \|
 * ` |/ V V `  V \#\| | | |/#/ V  ' V V \| '
 *  `  ` `   `  / | | | | \  '   ' '  '
 *           ( | | | | )
 *          __\ | | | | /__
 *          (vvv(VVV)(VVV)vvv)        
 *            神兽保佑
 *            代码无BUG!
 */
/***
 *
 *
 *                          __----~~~~~~~~~~~------___
 *                  . .  ~~//====......     __--~ ~~
 *          -.      \_|//   |||\\ ~~~~~~::::... /~
 *        ___-==_    _-~o~ \/  ||| \\      _/~~-
 *    __---~~~.==~||\=_  -_--~/_-~|-  |\\  \\    _/~
 *  _-~~   .=~  | \\-_  '-~7 /-  / ||  \   /
 * .~    .~    |  \\ -_  / /-  /  ||   \  /
 * / ____ /     |   \\ ~-_/ /|- _/  .||    \ /
 * |~~  ~~|--~~~~--_ \   ~==-/  | \~--===~~    .\
 *     '     ~-|   /|  |-~\~~    __--~~
 *           |-~~-_/ |  |  ~\_  _-~      /\
 *              / \   \__  \/~        \__
 *            _--~ _/ | .-~~____--~-/         ~~==.
 *           ((->/~  '.|||' -_|  ~~-/ ,       . _||
 *                 -_   ~\   ~~---l__i__i__i--~~_/
 *                 _-~-__  ~) \--______________--~~
 *                //.-~~~-~_--~- |-------~~~~~~~~
 *                   //.-~~~--\
 *                神兽保佑
 *               代码无BUG!
 */
/***               _
 * _._ _..._ .-',   _.._(`))
 * '-. `   ' /-._.-'  ',/
 *  )     \      '.
 *  / _  _  |       \
 * | a  a  /       |
 * \  .-.           ;
 *  '-('' ).-'    ,'    ;
 *   '-;      |   .'
 *     \      \  /
 *     | 7 .__ _.-\  \
 *     | | | ``/ /` /
 *    /,_| |  /,_/  /
 *      /,_/   '`-'
 */
/***
 **************************************************************
 *                              *
 *  .=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.    *
 *  |           ______           |   *
 *  |         .-"   "-.         |   *
 *  |         /      \         |   *
 *  |   _     |       |     _   |   *
 *  |  ( \     |, .-. .-. ,|     / )  |   *
 *  |   > "=._   | )(__/ \__)( |   _.=" <   |   *
 *  |  (_/"=._"=._ |/   /\   \| _.="_.="\_)  |   *
 *  |      "=._"(_   ^^   _)"_.="      |   *
 *  |        "=\__|IIIIII|__/="        |   *
 *  |       _.="| \IIIIII/ |"=._       |   *
 *  |  _   _.="_.="\     /"=._"=._   _  |   *
 *  |  ( \_.="_.="   `--------`   "=._"=._/ )  |   *
 *  |  > _.="              "=._ <  |   *
 *  |  (_/                  \_)  |   *
 *  |                        |   *
 *  '-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-='   *
 *                              *
 *      LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH'ENTRATE      *
 **************************************************************
 */
/***
 *                     ,s555SB@@&             
 *                   :9H####@@@@@Xi            
 *                   1@@@@@@@@@@@@@@8            
 *                  ,8@@@@@@@@@B@@@@@@8           
 *                 :B@@@@X3hi8Bs;B@@@@@Ah,          
 *       ,8i         r@@@B:   1S ,M@@@@@@#8;         
 *      1AB35.i:        X@@8 .  SGhr ,A@@@@@@@@S        
 *      1@h31MX8        18Hhh3i .i3r ,A@@@@@@@@@5        
 *      ;@&i,58r5         rGSS:   :B@@@@@@@@@@A        
 *       1#i . 9i         hX. .: .5@@@@@@@@@@@1        
 *       sG1, ,G53s.       9#Xi;hS5 3B@@@@@@@B1        
 *        .h8h.,A@@@MXSs,      #@H1:  3ssSSX@1         
 *        s ,@@@@@@@@@@@@Xhi,    r#@@X1s9M8  .GA981        
 *        ,. rS8H#@@@@@@@@@@#HG51;. .h31i;9@r  .8@@@@BS;i;     
 *        .19AXXXAB@@@@@@@@@@@@@@#MHXG893hrX#XGGXM@@@@@@@@@@MS    
 *        s@@MM@@@hsX#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&,   
 *       :GB@#3G@@Brs ,1GM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B,   
 *      .hM@@@#@@#MX 51 r;iSGAM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8   
 *     :3B@@@@@@@@@@@&9@h :Gs  .;sSXH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:  
 *   s&HA#@@@@@@@@@@@@@@M89A;.8S.    ,r3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r  
 *  ,13B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 5B3 ;.     ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i  
 * 5#@@#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@9 .39:     ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;  
 * 9@@@X:MM@@@@@@@@@@@@@@@#;  ;31.     H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:  
 *  SH#@B9.rM@@@@@@@@@@@@@B    :.     3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5  
 *   ,:.  9@@@@@@@@@@@#HB5         .M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B  
 *      ,ssirhSM@&1;i19911i,.       s@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S  
 *       ,,,rHAri1h1rh&@#353Sh:     8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#: 
 *      .A3hH@#5S553&@@#h  i:i9S     #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A.
 *
 *
 *  又看源码,看你妹妹呀!
 */
/***
 *_______________#########_______________________
 *______________############_____________________
 *______________#############____________________
 *_____________##__###########___________________
 *____________###__######_#####__________________
 *____________###_#######___####_________________
 *___________###__##########_####________________
 *__________####__###########_####_______________
 *________#####___###########__#####_____________
 *_______######___###_########___#####___________
 *_______#####___###___########___######_________
 *______######___###__###########___######_______
 *_____######___####_##############__######______
 *____#######__#####################_#######_____
 *____#######__##############################____
 *___#######__######_#################_#######___
 *___#######__######_######_#########___######___
 *___#######____##__######___######_____######___
 *___#######________######____#####_____#####____
 *____######________#####_____#####_____####_____
 *_____#####________####______#####_____###______
 *______#####______;###________###______#________
 *________##_______####________####______________
 */
/***
 * http://www.freebuf.com/
 *      _.._    ,------------.
 *    ,'   `.  ( We want you! )
 *    / __) __` \  `-,----------'
 *   ( (`-`(-') ) _.-'
 *   /) \ = / (
 *   /'  |--' . \
 *  ( ,---| `-.)__`
 *   )( `-.,--'  _`-.
 *  '/,'     ( Uu",
 *   (_    ,  `/,-' )
 *   `.__, : `-'/ /`--'
 *    |   `--' |
 *    `  `-._  /
 *    \    (
 *    /\ .   \. freebuf
 *    / |` \   ,-\
 *   / \| .)  /  \
 *   ( ,'|\  ,'   :
 *   | \,`.`--"/   }
 *   `,'  \ |,'  /
 *  / "-._  `-/   |
 *  "-.  "-.,'|   ;
 *  /    _/["---'""]
 * :    / |"-   '
 * '      |   /
 *       `   |
 */
/***
 * http://www.flvcd.com/
 * .--,    .--,
 * ( ( \.---./ ) )
 * '.__/o  o\__.'
 *   {= ^ =}
 *   > - <
 *   /    \
 *  //    \\
 *  //|  .  |\\
 *  "'\    /'"_.-~^`'-.
 *   \ _ /--'     `
 *  ___)( )(___
 *  (((__) (__)))  高山仰止,景行行止.虽不能至,心向往之。
 */

以上 16 个注释,都可以直接复制到代码中使用。如何网页宽度较小,可能会错行显示!

最后,再给大家推一些恶搞注释!

/***
 * 这个公司没有年终奖的,兄弟别指望了,也别来了,我准备辞职了
 * 另外这个项目有很多*Bug* 你坚持不了多久的,拜拜!
 */
/***
 * 1只羊 == one sheep
 * 2只羊 == two sheeps
 * 3只羊 == three sheeps
 * 4只羊 == four sheeps
 * 5只羊 == five sheeps
 * 6只羊 == six sheeps
 * 7只羊 == seven sheeps
 * 8只羊 == eight sheeps
 * 9只羊 == nine sheeps
 * 10只羊 == ten sheeps
 * 11只羊 == eleven sheeps
 * 12只羊 == twelve sheeps
 * 13只羊 == thirteen sheeps
 * 14只羊 == fourteen sheeps
 * 15只羊 == fifteen sheeps
 * 16只羊 == sixteen sheeps
 * 17只羊 == seventeen sheeps
 * 18只羊 == eighteen sheeps
 * 19只羊 == nineteen sheeps
 * 20只羊 == twenty sheeps
 * 21只羊 == twenty one sheeps
 * 22只羊 == twenty two sheeps
 * 23只羊 == twenty three sheeps
 * 24只羊 == twenty four sheeps
 * 25只羊 == twenty five sheeps
 * 26只羊 == twenty six sheeps
 * 27只羊 == twenty seven sheeps
 * 28只羊 == twenty eight sheeps
 * 29只羊 == twenty nine sheeps
 * 30只羊 == thirty sheeps
 * 现在瞌睡了吧,好了,不要再改下面的代码了,睡觉咯~~
 */
/***
 * 程序员1(于2010年6月7日):在这个坑临时加入一些调料
 * 程序员2(于2011年5月22日):临你个屁啊
 * 程序员3(于2012年7月23日):楼上都是狗屎,鉴定完毕
 * 程序员4(于2013年8月2日):fuck 楼上,三年了,这坑还在!!!
 * 程序员5(于2014年8月21日):哈哈哈,这坑居然坑了这么多人,幸好我也不用填了,系统终止运行了,you're died
 */
/***
 * For the brave souls who get this far: You are the chosen ones,
 * the valiant knights of programming who toil away, without rest,
 * fixing our most awful code. To you, true saviors, kings of men,
 * I say this: never gonna give you up, never gonna let you down,
 * never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry,
 * never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you.
 */
/***
 * 致终于来到这里的勇敢的人:
 * 你是被上帝选中的人,是英勇的、不敌辛苦的、不眠不休的来修改我们这最棘手的代码的编程骑士。
 * 你,我们的救世主,人中之龙,我要对你说:永远不要放弃,永远不要对自己失望,永远不要逃走,辜负了自己,
 * 永远不要哭啼,永远不要说再见,永远不要说谎来伤害自己。
 */
/***
 * Dear maintainer:
 *
 * Once you are done trying to 'optimize' this routine,
 * and have realized what a terrible mistake that was,
 * please increment the following counter as a warning
 * to the next guy:
 *
 * total_hours_wasted_here = 42
 */
/***
 * 亲爱的维护者:
 *
 * 如果你尝试了对这段程序进行'优化'
 * 下面这个计数器的个数用来对后来人进行警告
 *
 * 浪费在这里的总时间 = 42h
 */
/***
 * When I wrote this, only God and I understood what I was doing
 * Now, God only knows
 */
/***
* 写这段代码的时候,只有上帝和我知道它是干嘛的
* 现在,只有上帝知道
*/
// This code sucks, you know it and I know it. 
// Move on and call me an idiot later.
// 你我都知道这代码很烂
// 先不要骂我2B了,请先继续往下看
// I am not sure why this works but it fixes the problem.
// 虽然我不知道为什么这样管用,但它却是修复了问题
// If this comment is removed the program will blow up
// 如果删了此处注释程序就炸了

最后说一下,最近我想预定一批比亚迪的一次性医用口罩,预计 2 月 18 号发货!成本 2 元一个,邮费平摊,需要的加微信号:codedq,进行预订!

业余草公众号

最后,欢迎关注我的个人微信公众号:业余草(yyucao)!可加作者微信号:xttblog2。备注:“1”,添加博主微信拉你进微信群。备注错误不会同意好友申请。再次感谢您的关注!后续有精彩内容会第一时间发给您!原创文章投稿请发送至532009913@qq.com邮箱。商务合作也可添加作者微信进行联系!

本文原文出处:业余草: » 16个很骚的代码注释,喜欢的拿走不谢!